Obchodní podmínky

Nájemce za zapůjčení předmětu nájmu zaplatí dohodnuté nájemné. Denní nájemné se účtuje za kalendářní den, včetně dne převzetí.

Ceny za nájemné jsou ceny s DPH. Pronajímatel, jakožto plátce DPH vystaví daňový doklad s příslušnou sazbou daně.

Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu po předchozím přezkoušení a údržbě čistý, kompletní, provozuschopný, bez závad. Nájemce podpisem potvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušený všechny funkce a vysvětleny (v souladu s provozními podmínkami a návodem k obsluze) správné postupy užití. Nájemce současně též obdržel návod k bezpečnému používání předmětu nájmu, zejména u zařízení se zvýšeným rizikem úrazů a škod.

Nájemce se podpisem zavazuje k tomu, že předmět nájmu bude užívat pouze pro práce, pro které je určen. Dále prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k užívání předmětu nájmu, a že bude dodržovat předpisy BOZ a používat osobní ochranné pomůcky. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu třetí osobě. V případech, kdy z provozních důvodů bude s předmětem nájmu pracovat spolupracovník nájemce, je nájemce povinen zajistit proškolení a seznámení pracovníka se všemi povinnostmi, vyplývající z nájemní smlouvy, zejména z čl. 8 této smlouvy.

Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením a ztrátou. V případě, kdy k poškození nebo ztrátě dojde, je nájemce povinen neprodleně tuto skutečnost nahlásit pronajímateli

V případě nadměrného opotřebení nebo poškození předmětu nájmu je nájemce povinen jej vrátit pronajímateli k odbornému posouzení. Závady způsobené neodborným zacházením nebo nedodržením technických podmínek, např. přetěžováním, nepromazáním kluzkých ploch, nesprávným přemisťováním, špatným palivem, nedodržováním pravidelných kontrol atd., budou vždy odstraněny na náklad nájemce, včetně nájemného, účtovaného až do finančního vyrovnání škody s pronajímatelem. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit.

Pronajímatel má právo, v případě nesplnění závazků za strany nájemce (např. neplacení faktur, nedodržení pravidelných kontrol atp.) jednostranně vypovědět smlouvu a nájemce je povinen neprodleně vrátit předmět nájmu pronajímateli.

Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní, včetně příslušenství. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k účtování nájemného až do doby splnění tohoto závazku nebo k vyčíslení škody a jejímu účtování. Běžná částka za vyčištění, účtovaná nájemci, se podle velikosti a složitosti pohybuje od 200,- do 1.000,- Kč.

Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského a obchodního zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy jsou platné pouze na základě dohody obou smluvních stran a to písemně. Upozornění překročení smluvené nájemní doby se nájemce vystavuje kromě sankcí v této smlouvě uvedené i nebezpečí podání trestního oznámení o spáchání trestného činu z neoprávněného užívání cizích věcí podle §249 trestního zákona.